Warong Pak Hamid

Warong Pak Hamid

PENGELUAR TENAGA KEPAKARAN

PENGELUAR TENAGA  KEPAKARAN

Monday, August 4, 2008

SISTEM WANG PANJARWANG PANJAR

Cek banyak digunakan dalam sistem pembayaran dimana cek dikeluarkan bagi membayar perbelanjaan. Bagi sesebuah syarikat penggunaan cek dapat megawal keluaran dana syarikat kerana sistem ini memerlukan sekurang-kurangnya tiga individu untuk membolehkan wang dikeluarkan. Ia memerlukan seorang untuk menyediakan dokumen dan cek, seorang lagi menyemaknya dan sekurangnya seorang lagi untuk menandatangani cek.

Kelemahan sistem ini ialah ada kalanya proses pengeluaran cek mengambil masa. Ini adalah kerana ia melibatkan banyak pehak. Kelambatan biasanya berlaku apabila penanda tangan cek susah dihubungi.

Bagi mengatasi masaalah ini sistem bayaran menggunakan wang tunai diperkenalkan. Bagi sistem bayaran tunai ini, tanggung jawab meluluskan bayaran diserahkan kepada kakitangan peringkat lebih rendah.

Sistem bayaran wang tunai ini hanya digunakan untuk bayaran runcit yang kecil jumlahnya. Contohnya: membayar tambang teksi, membeli stem, membeli minuman rengan.

Sistem bayaran wang tunai runcit ini dinamakan sistem wang panjar . Sistem ini digunakan untuk:-

1. membuat bayaran runcit yang nilainya sedikit dan tak memerlukan kelulusan pegawai kanan.

2. membuat bayaran yang perlu dibuat segera.


Operasi Wang Panjar

Dana

Perlu diadakan satu dana untuk digunakan oleh sistem wang panjar. Jumlah dana bergantung kepada keperluan menggunakan wang tunai bagi membuat bayaran. Biasanya dananya berjumlah RM100.00 atau RM500.00 atau Rm1,000.00.

Had Layak Menuntut

Kemudian perlu ada syarat layak menerima bayaran melalui sistem wang panjar ini. Mungkin ditetapkan hanya bayaran yang tidak melebihi RM50.00 boleh dibuat melalui sistem wang panjar. Mana-mana bayaran yang melebihi RM50.00 hendaklah dibuat menggunakan cek. Atas budibicara syarikat untuk menentukan had layak ini.


Operasi Sistem

Jumlah permulaan dana wang panjar perlu ditentukan terlebih dahulu katakanlah, RM500.00.

Kemudian ditentukan nilai tuntutan maksima yang layak dibayar melalui sistem wang panjar ini. Contoh di atas ialah RM50.00. Tuntutan melebihi RM50.00 tidak dilayan.

Apabila bayaran dibuat, baki dana wang panjar akan susut. Bagi mengelak baki dana ini lupus maka tuntutan menambahkan dana perlu dibuat.

Cara mengira tuntutan adalah saperti berikut:-

Jumlah dana wang panjar ......... RM500.00

Jumlah bayaran telah dibuat ..... RM466.20

Baki dana wang panjar .............. RM 33.80


RM466.20 perlu ditambah kepada dana wang panjar supaya baki dana menjadi RM500.00 semula.

Tuntutan ini dibuat menggunakan baucer bayaran biasa yang disokong oleh senarai perbelanjaan wang panjar yang telah dibuat.

Tuntutan menambahkan dana wang panjar akan dibuat lagi apabila terdapat baki wang panjar di tangan berkurangan. Setengah syarikat mempunyai polisi paras tuntut semula (reorder level) di mana apabila baki wang panjar mencecah suatu paras yang ditetapkan tuntutan menambah dana wang panjar akan dibuat.

Daftar Buku Wang Panjar

Setiap bayaran yang menggunakan wang panjar hendaklah dicatat dalam satu daftar bayaran wang panjar yang dinamakan Buku atau Daftar Wang Panjar (Lihat rajah di bawah).

Klik untuk besarkan

Klik sekali lagi jika tak berjaya
Baucer Wang Panjar

Tuntutan wang panjar hendaklah dibuat menggunakan borang saperti di bawah. Borang ini dinamakan baucer wang panjar. Pehak yang menuntut hendaklah mengisi borang tersebut, mengemukakan dokumen sokongan (jika ada) dan menandatanganinya. Bayaran akan dibuat apabila tuntutan ini diluluskan.


Contoh A:
Klik untuk besarkan

Klik sekali lagi jika tak berjaya


Contoh BKlik untuk besarkan

Klik sekali lagi jika tak berjaya


Carta Aliran Sistem Wang Panjar

Klik untuk besarkan

Klik sekali lagi jika tak berjaya
Bacaan Tambahan sila klik

http://www.pettycashcontroller.com/pcguide.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Imprest_system

AMPS

No comments:

About Me

My photo
Segala peristiwa dan pengalaman harian akan dimayakan di sini untuk kenangan masa hadapan dan rujukannya, supaya diingatkan apabila lupa atau hilang ingatannya.